� quảng c�o
         Ng�n h�ng
         Khu sinh th�i - Resort
         Kh�ch sạn
         S�n Goft
         C�c sản phẩm kh�c
 
 
 
         Kinh Doanh 1:   
         Kinh Doanh 2:   
         Kinh Doanh 3:   
 
 
 
 
 

 
    Trang Chủ
 

  C�ng ty Cổ phần Sản xuất v� Ph�n phối Qu� tặng Ch�a Kh�a V�ng tự h�o l� Nh� cung cấp qu� tặng uy t�n nhất tại Việt Nam, cụ thể l� những sản phẩm: Huy hiệu, Biểu trưng, Kỷ niệm chương, c�c sản phẩm Ngoại giao cao cấp d�nh cho c�c Hội nghị, Hội thảo, Lễ đ�n nhận Hu�n chương, Kỷ niệm ng�y th�nh lập� Ngo�i ra ch�ng t�i c�n thiết kế mới Logo, Biểu trưng, Biểu tượng v� c�c mẫu Qu� tặng mới.

  Cung cấp � - d� quảng c�o l� một trong những lĩnh vực được ch�ng t�i ch� trọng đầu tư nghi�n cứu . Với c�ng nghệ m�y m�c hiện đại v� đội ngũ c�ng nh�n l�nh nghề, ch�ng t�i c� khả năng đ�p ứng mọi nhu cầu của kh�ch h�ng về � quảng c�o với quy m� lớn v� chất lượng tuyệt hảo.

  Goldenkey nhận l�m � quảng c�o với số lượng lớn gi� cả cạnh tranh v� chất lượng rất kh�c biệt so với c�c sản phẩm � th�ng thường.

  - � vải d� hai lớp, kh�ng bị lật khi gi� to, chất lượng cao cấp.

  - C�n � l�m bằng sợi catbon với đặc trưng nhẹ, bền, chắc chắn ...

  - Mầu sắc, kiểu c�ch đa dạng, c�c mẫu mới nhất lu�n được cập nhật một c�ch thường xuy�n.

  - K�ch thước ho�n to�n kh�c biệt với c�c size : Golf Umbrella : 30 inch, hoạc Norrmal size 25 inch ...

   Đ�y l� c�c sản phẩm phục vụ cho c�c sự kiện quảng c�o truyền th�ng lớn,  c�c ng�n h�ng, s�n goft, kh�ch sạn, c�c khu sinh th�i - resort lớn .

  H�y li�n hệ ngay v� nhận sự kh�c biệt :

  C�ng ty Cổ phần Sản xuất v� Ph�n phối Qu� tặng Ch�a Kh�a V�ng
Ph�ng 701, Tầng 7, T�a nh� 15 -17 Ngọc Kh�nh, Ba Đ�nh, H� Nội
Điện thoại:
84-4-3726 3539 - Fax: 84-4-3726 3545
Email:
chiakhoavangjsc@gmail.com
Website:
www.vinagift.com.vn

 

 

   
 
 

design by luonghoang 0979141031

   

C�NG TY CP SX-PP QU� TẶNG CH�A KHO� V�NG - GOLDENKEY JSC

Suite 701 - D1, 15 - 17 Ngoc Khanh Building, Ba Dinh, Ha Noi - Tel: 84-4-3726 3539 - Fax : 84-4-3726 3545
Email: chiakhoavang@vinagift.com.vn - Website: http://www.vinagift.com.vn - GK all right reserved.